Ogólne Warunki Handlowe i prawo do odstąpienia od umowy

Ogólne Warunki Handlowe i prawo do odstąpienia dla konsumentów

Jeśli składasz zamówienie w Ecosplendo Polen jako osoba prywatna

Ogólne Warunki Handlowe dla klientów biznesowych (B2B)

W przypadku złożenia zamówienia w Ecosplendo Polen w ramach działalności gospodarczej

Ogólne Warunki Handlowe i prawo do odstąpienia dla konsumentów

Aktualizacja 15.06.2024

Jeśli klient składa zamówienia w www.ecosplendo.pl jako konsument w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wraz z prawem odstąpienia od umowy (dalej „OWH”) stanowią podstawę umowy w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia. Jeśli klient składa zamówienia w www.ecosplendo.pl w ramach działalności firmy, zastosowanie mają tylko obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe dla klientów biznesowych, które znajdują się poniżej.

Przegląd:

 1. Wykonawca
 2. Obowiązywanie i akceptacja niniejszych OWH
 3. Dokładność i poufność danych klienta w koncie klienta oraz w przypadku zamówień jako gość
 4. Ceny towarów i koszty wysyłki
 5. Abonament
 6. Warunki płatności i dostawy
 7. Oferta i zawarcie umowy
 8. Przechowywanie umowy
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
 10. Rękojmia i gwarancja
 11. Postanowienia o odpowiedzialności
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Prawo umowy
 14. Organ pojednawczy i internetowe rozstrzyganie sporów

Nasze Ogólne Warunki Handlowe mogą od czasu do czasu być aktualizowane tak, aby na przykład zmiany w naszych praktykach lub inne podstawy operacyjne, prawne lub regulacyjne zostały w nich uwzględnione.

1) Wykonawca

www.ecosplendo.pl to sklep internetowy grupy niceshops. Grupa niceshops wyspecjalizowała się w tworzeniu sklepów internetowych i obsłudze logistycznej w zakresie e-commerce w różnych segmentach produktowych. Wykonawcą zamówień w www.ecosplendo.pl jest:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Austria

E-mail: polska@ecosplendo.com
Telefon: (+43) 720 303050 5099

(dalej „my” lub „nas”).

Język dostępny dla zamówień, zawierania umów, obsługi klienta i innych informacji w www.ecosplendo.pl to polski.

2) Obowiązywanie i akceptacja niniejszych OWH

Podczas składania każdego zamówienie w www.ecosplendo.pl, klient akceptuje warunki, wyraża na nie zgodę i akceptuje ich wyłączną ważność.

Wszystkie relacje biznesowe między klientem a nami podlegają niniejszym warunkom w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odstępstwa od niniejszych OWH lub sprzeczne warunki handlowe lub zakupowe nie staną się częścią umowy - nawet dorozumianej.

Niniejsze OWH możemy zmienić jednostronnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wyeliminowania późniejszych zakłóceń równoważności lub dostosowania się do zmienionych warunków prawnych lub technicznych. Taka późniejsza zmiana nie może być dla klienta niekorzystna.

3) Dokładność i poufność danych klienta w koncie klienta oraz w przypadku zamówień jako gość

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie podane przez niego informacje są kompletne i dokładne.

Klient może zarejestrować się w sklepie internetowym www.ecosplendo.pl za pomocą osobistego konta klienta lub składać u nas zamówienia jako gość bez tworzenia konta klienta.

Klient jest odpowiedzialny za podanie kompletnych i poprawnych danych.
Posiadając konto klienta, klient może w nim aktualizować wszelkie zmiany dotyczące swoich danych. Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie swoich danych do logowania i ochronę ich przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane do logowania lub inne dane zostały nadużyte przez osoby nieupoważnione, jest zobowiązany nas o tym niezwłocznie poinformować, abyśmy mogli zapobiec przypadkom oszustwa.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kont klientów. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku naruszenia obowiązującego prawa, umów lub naszych zasad.

4) Ceny towarów i koszty wysyłki

Wszystkie ceny produktów podane w www.ecosplendo.pl są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie podatki, ale nie zawierają kosztów wysyłki, wszelkich kosztów związanych z odprawą celną i podatków importowych w przypadku dostaw poza UE (o ile nie zaznaczono inaczej), a także żadnych kosztów montażu lub instalacji. Obowiązują kwoty podane w momencie składania zamówienia.

Od określonej wartości zamówienia klient nie ponosi kosztów dostawy. Więcej informacji o kosztach dostawy można znaleźć tutaj. W przypadku płatności za pobraniem, dostawca usługi dostawy pobiera dodatkową opłatę za usługę (opłata za pobraniem). Opłata zostanie naliczona bezpośrednio przez dostawcę usług dostawy. W innym przypadku, opłata zostanie wliczona do rachunku i będzie na nim wyszczególniona.

Przed złożeniem zamówienia w www.ecosplendo.pl ponownie poinformujemy w podsumowaniu zamówienia o wszystkich cenach i kosztach dostawy związanych z zamówieniem.

W przypadku dostaw poza UE mogą obowiązywać dodatkowe opłaty celne, które będą pobierane bezpośrednio przez odpowiednie organy celne. Niniejsze koszty ponosi klient. W przypadku dostaw do następujących krajów wszelkie opłaty celne są już wliczone w nasze ostateczne ceny, co oznacza, że nie będą już naliczane żadne opłaty: Wielka Brytania, Szwajcaria, Liechtenstein.

Czasami możemy zastosować techniczne środki marketingowe w www.ecosplendo.pl, aby zaoferować klientowi spersonalizowane ceny lub rabaty w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W takim przypadku klient zostanie poinformowany o ewentualnej personalizacji każdej oferty.

Abonament

Oferujemy abonament niektórych towarów. Zamawiając abonament, klient zleca nam dostarczanie towarów objętych abonamentem w wybranych odstępach czasu (dostawy abonamentowe). Odpowiednie towary i koszty wysyłki zostaną naliczone przy każdej dostawie abonamentowej zgodnie z wybraną przez klienta opcją płatności.

Abonamenty są nieograniczone i nie mają określonego minimalnego cyklu. Mogą zostać anulowane przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Rezygnacji można dokonać za pomocą funkcji „Anuluj abonament tutaj” w stopce strony lub drogą mailową na adres polska@ecosplendo.com. Dostawy abonamentowe, które przygotowaliśmy już przed otrzymaniem odstąpienia przez klienta od umowy, wysyłając również odpowiednie potwierdzenie wysyłki, nadal będą płatne.

Korekta cen: Koszty towarów oraz koszty wysyłki mogą zostać zmniejszone lub zwiększone na poniższych warunkach dla przyszłych dostaw abonamentowych. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen, jeśli dotkną nas podwyżki lub obniżki kosztów wynikające z okoliczności zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Takie okoliczności obejmują w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany kosztów producentów, dostawców, przewoźników, usługodawców zewnętrznych lub podwykonawców, zmiany kosztów produkcji i licencji, zmiany kosztów sprzętu lub oprogramowania, którego potrzebujemy, podwyżki płac oraz ogólne i znaczące zmiany kosztów spowodowane inflacją lub deflacją gospodarczą. Zmiany cen towarów zachodzą tylko w takim zakresie, w jakim zwiększają się lub zmniejszają nasze własne koszty dotyczące określonych towarów.
Klient zostanie poinformowany drogą mailową o nadchodzących zmianach cen towarów objętych abonamentem z odpowiednim wyprzedzeniem przed kolejną dostawą abonamentową. Klient może sprzeciwić się nadchodzącej zmianie cen do końca tego okresu, anulując abonament. W przeciwnym razie ogłoszone zmiany cen zostaną uznane za zaakceptowane przez klienta.

6) Warunki płatności i dostawy

W przypadku zamówień w www.ecosplendo.pl akceptujemy metody płatności wymienione w sklepie internetowym. Płatność jest dokonywana na wskazane przez nas konto. Termin płatności naszych roszczeń rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru. Jeżeli roszczenia nie zostaną zapłacone w ciągu czternastu dni kalendarzowych, jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.

www.ecosplendo.pl obecnie wysyła do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja.

Dostawa zostanie zrealizowana na wskazany przez klienta adres dostawy lub do punktu odbioru. Jesteśmy uprawnieni do realizacji zamówienia w dostawach częściowych. W takim przypadku ponosimy wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty wysyłki.

Szacowany czas dostawy podany jest w podsumowaniu zamówienia i jest przybliżony. Klient zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach dostawy przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia w www.ecosplendo.pl. Jeśli dotrzymanie terminów dostaw nie będzie możliwe z powodu siły wyższej (np. strajki, klęski żywiołowe) lub innych okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy wydłuża się o czas trwania tych zdarzeń. Jeżeli dostawa stanie się niemożliwa z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, obie strony mają prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru (tylko wtedy) przechodzi na klienta, gdy klient lub upoważniona przez niego osoba trzecia (która nie jest przewoźnikiem) wejdzie w posiadanie towaru.

Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o natychmiastowe złożenie reklamacji u firmy dostawczej i skontaktowanie się z nami. Służy to wsparciu naszych roszczeń wobec dostawcy usług lub dochodzeniu ich w firmie ubezpieczeniowej. Brak złożenia reklamacji lub skontaktowania się z nami nie ma wpływu na ustawowe roszczenia klienta z tytułu rękojmi jako konsumenta.

Do zamówienia możemy dodać „darmowe produkty" na zasadzie dobrowolności. Nie przysługuje prawo do darmowych produktów. W przypadku odstąpienia od umowy należy je również zwrócić.

7) Oferta i zawarcie umowy

Wszystkie nasze oferty w www.ecosplendo.pl są niewiążące.

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia w www.ecosplendo.pl, klient ma możliwość sprawdzenia go pod kątem ewentualnych błędów i w razie potrzeby skorygowania, jeśli to konieczne. Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy z nami. Z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia od umowy, klient jest związany ofertą przez trzy dni robocze. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia tej oferty.

Na podany przez klienta adres e-mail (powitanie lub potwierdzenie zamówienia) potwierdzimy otrzymanie jego oferty. To potwierdzenie nie oznacza przyjęcia przez nas oferty klienta. Prosimy sprawdzić poprawność danych zamówienia.

Jeśli klient wybrał opcję płatności, która wymaga zapłaty z góry lub powoduje natychmiastowe obciążenie konta klienta, nie wiąże się to z automatycznym przyjęciem przez nas jego oferty. Dzieje się tak dlatego, że chcemy udostępnić klientowi owe opcje płatności w ramach usługi, aczkolwiek przyjęcie oferty może być dla nas niemożliwe, na przykład z powodu problemów z dostawą lub niedostępności towaru. Jeśli nie przyjmiemy oferty klienta, niezwłocznie zwrócimy wpłaconą należność.

Akceptację oferty możemy potwierdzić wysyłając wiadomość drogą mailową (potwierdzenie zamówienia lub wysyłki) lub wysyłając zamówiony towar. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8) Przechowywanie umowy

Treść umowy, tj. OWH obowiązujące w momencie zawarcia umowy wraz z prawem do odstąpienia od umowy oraz informacje klienta związane z procesem składania zamówienia, są przez nas zapisywane. Na podany przez klienta adres e-mail przesyłamy treść umowy, której dotyczy zamówienie.

9) Prawo do odstąpienia od umowy dla użytkowników

Klient jako konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ustawowy termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym klient (lub osoba trzecia wskazana przez klienta, niebędąca przewoźnikiem) wszedł w posiadanie towaru.
Jeżeli klient zamówił towar w ramach jednego zamówienia, a towary są dostarczane osobno, okres na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem) wszedł w posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku zakupu nowych, nieużywanych towarów w www.ecosplendo.pl, oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, użytkownikowi przysługuje przedłużone prawo do odstąpienia od umowy o kolejne 16 dni. W przypadku wszystkich nowych towarów użytkownik ma zatem łącznie 30 dni na odstąpienie od umowy. Ustawowy okres odstąpienia od umowy wynoszący 14 dni ma zastosowanie do zakupu oznaczonych, używanych towarów. Oznaczone towary używane, do których ma zastosowanie 14-dniowy okres odstąpienia od umowy, są wyraźnie oferowane jako "używane", a użytkownik zostanie ponownie poinformowany o tych okolicznościach i odpowiednim okresie odstąpienia od umowy przed sfinalizowaniem zamówienia. Towary używane mogą być jedynie towarami, które nie są już nowe ze względu na więcej niż niewielkie wcześniejsze użytkowanie, mogą wykazywać oznaki użytkowania i są oferowane po niższej cenie zakupu niż odpowiadające im nowe towary.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to absolutnie konieczne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 30 dni.

Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów:

 • usługi, jeżeli wykonaliśmy usługę w całości. Jednak tylko wtedy, gdy rozpoczęliśmy realizację umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) na wyraźne żądanie konsumenta zgodnie z § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym), a także albo
  • przed rozpoczęciem świadczenia usługi potwierdzenie przez konsumenta jego wiedzy o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy,
   lub
  • klient wyraźnie poprosił o wizytę w celu przeprowadzenia usług naprawczych,
 • towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • towary wyprodukowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb, (np. osobiste kartki z życzeniami)
 • towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony (np. żywność łatwo psująca się),
 • towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względów higienicznych lub zdrowotnych, pod warunkiem, że plomba została po dostarczeniu usunięta (np. środki higieniczne lub pielęgnacyjne),
 • towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu zmieszane z innymi towarami,
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które nie mamy wpływu,
 • nagrania dźwiękowe lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, pod warunkiem, że pieczęć została po dostarczeniu usunięta,
 • gazety, czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • usługi w zakresie zakwaterowania innego niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu pojazdów mechanicznych oraz dostarczania żywności i napojów oraz usług świadczonych w związku z rozrywką, w każdym przypadku, gdy umownie uzgodniono określony termin lub okres czasu na wykonanie umowy zawartej przez nas,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych (np. pliki do pobrania, e-booki, ...), jeżeli przystąpiliśmy do realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) (czyli treści cyfrowe zostały już przygotowane). Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak tylko w tych przypadkach, w których konsument jest zobowiązany do dokonania płatności na podstawie umowy, w której również
  • konsument wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • konsument potwierdził, że ma świadomość, że utraci prawo do odstąpienia w wyniku przedwczesnego rozpoczęcia realizacji umowy, oraz
  • po dostarczeniu kopii lub potwierdzenia przez nas zgodnie z § 5 ust.2 lub § 7 ust.3 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym)

Ponadto konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie pilnej naprawy lub konserwacji, w przypadku której konsument wyraźnie żądał, abyśmy} do niego przyjechali w celu wykonania tych prac. Jednakże prawo do odstąpienia od umowy nie jest wykluczone w przypadku innych usług, których konsument wyraźnie nie żądał, lub dostarczonych towarów, które nie są koniecznie potrzebne jako części zamienne do konserwacji lub naprawy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od klienta, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomienie o odstąpieniu od umowy wpłynęło do wykonawcy. Dotyczy to również opłaconych kosztów dostawy towaru do klienta, ale tylko do wysokości najtańszych standardowych kosztów wysyłki, które były oferowane dla danego zamówienia.
Wykonawca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego klient użył w pierwotnej transakcji. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony opłatą za zwrot środków. Wykonawca może odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzyma zwrotu towaru lub klient nie przedstawi dowodu, że towar został odesłany.

Jeżeli utrata wartości towaru wynika z faktu, że towar był użyty w większym zakresie niż tylko do sprawdzenia jakości, odpowiedzialność za tę utratę wartości ponosi klient.

Termin zwrotu towaru: Towar należy zwrócić w ciągu 30 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, na podany przez nas adres zwrotny. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem 30 dni.

Koszty wysyłki zwrotnej: W przypadku odstąpienia od umowy, ponosimy koszty wysyłki zwrotnej, jeśli klient użyje udostępnionej przez nas etykiety zwrotnej, towar nie musi być odesłany przez spedytora, a zwrot jest wysyłany z jednego z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja. To ograniczenie odbywa się ze względów ekonomicznych, prawnych i logistycznych oraz bez zamiaru dyskryminacji.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów można znaleźć: https://www.ecosplendo.pl/info/zwroty-i-zwrot-kosztow

Koniec paragrafu o prawie odstąpienia od umowy

10) Rękojmia i gwarancja

Rękojmia: O ile nie określono inaczej, ogólne przepisy ustawowe dotyczące rękojmi mają zastosowanie do wszystkich nowych, nieużywanych towarów (towary używane są wyraźnie oferowane jako "używane"). Rękojmia nie obowiązuje, jeśli wady produktu zostały spowodowane przez klienta. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego zastosowania, nieprawidłowej obsługi lub nieautoryzowanych prób naprawy. Wada podlegająca rękojmi nie występuje, jeśli towary stają się bezużyteczne w ciągu ich oczekiwanej lub naturalnej trwałości lub żywotności ze względu na ich przeznaczenie.

W przypadku oznaczonych towarów używanych rękojmia może zostać skrócona do 1 roku, o ile jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa ochrony konsumentów. Oznaczone towary używane, które są oferowane w ramach skróconej gwarancji, są wyraźnie oferowane jako "używane", a użytkownik zostanie ponownie poinformowany o tych okolicznościach i obowiązującym okresie gwarancji przed sfinalizowaniem zamówienia. Towarami używanymi mogą być wyłącznie towary, które nie są już nowymi towarami ze względu na wcześniejsze, a nie tylko niewielkie użytkowanie, mogą wykazywać ślady użytkowania i są oferowane po korzystniejszej cenie zakupu niż odpowiadające im nowe towary.

Nie gwarantujemy, że zdjęcia publikowane w sklepie internetowym są identyczne z faktycznie dostarczonym towarem.

Gwarancja: O ile producenci oferowanych przez nas towarów oferują dobrowolne gwarancje, wszelkie wynikające z tego roszczenia należy kierować bezpośrednio do producenta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w oparciu o gwarancje producenta. Jako konsument klient ma prawo do otrzymania tej gwarancji w formie pisemnej (np. jako załącznik do przesyłki lub w ramach instrukcji obsługi) lub w inny, dostępny sposób (np. e-mailem).

Zobowiązania gwarancyjne wobec nas nie są ograniczone żadną gwarancją producenta.

11) Postanowienia o odpowiedzialności

My i nasi zastępcy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewielkiego zaniedbania, o ile mamy obiektywne uzasadnienie, a szkoda nie powstała w wyniku naruszenia istotnych zobowiązań umownych.

Nie dotyczy to odpowiedzialności za obrażenia ciała i roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Obowiązują tutaj przepisy ustawowe.

Roszczenia odszkodowawcze w przypadku, gdy dostawa stanie się niemożliwa z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności i odstąpimy od umowy w całości lub w części, są wykluczone, jeśli możemy udowodnić, że nie ponosimy winy.

12) Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

13) Prawo umowy

W przypadku każdej umowy zawartej za pośrednictwem www.ecosplendo.pl zastosowanie ma prawo austriackie, z wyłączeniem konwencji ONZ o sprzedaży i norm referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego, zgodnie z ustaleniami i przyjętymi jako podstawa.. Jednak ten wybór prawa nie może skutkować pozbawieniem klienta ochrony, jaką zapewniają mu przepisy obowiązujące w jego kraju zamieszkania (zgodnie z art. 6 ust. 2 Rzym I).

14) Organ pojednawczy i internetowe rozstrzyganie sporów

Poddajemy konsumentów alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów w następującym alternatywnym organie rozstrzygania sporów: https://www.ombudsstelle.at

Konsumenci mają również możliwość skontaktowania się z unijną platformą internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/odr

Klient może również przesłać reklamację bezpośrednio do nas na adres: polska@ecosplendo.com


Ogólne Warunki Handlowe dla klientów biznesowych (B2B)

Aktualizacja 15.06.2024

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dla klientów biznesowych (B2B), w dalszej części zwane "OWH-B2B", skierowane są wyłącznie do klientów, którzy składają zamówienia na www.ecosplendo.pl w ramach działalności firmy i zawierają inne umowy kupna jako przedsiębiorcy z niceshops GmbH (dotyczy to również sytuacji, gdy status przedsiębiorcy nie jest ujawniany przy zawieraniu umowy). W tym celu niniejsze OWH-B2B stanowią podstawę umowy w wersji aktualnej w momencie składania zamówienia. W przypadku konsumentów obowiązują ogólne warunki handlowe, które znajdują się powyżej..

Przegląd:

 1. Wykonawca
 2. Obowiązywanie i akceptacja niniejszych OWH-B2B
 3. Dokładność i poufność danych
 4. Ceny towarów i koszty wysyłki
 5. Abonament
 6. Warunki płatności i dostawy
 7. Oferta i zawarcie umowy
 8. Przechowywanie umowy
 9. Zwroty
 10. Rękojmia i gwarancja
 11. Postanowienia o odpowiedzialności
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Klauzula salwatoryjna, prawo umowy i jurysdykcja

Nasze Ogólne Warunki Handlowe mogą od czasu do czasu być aktualizowane tak, aby na przykład zmiany w naszych praktykach lub inne podstawy operacyjne, prawne lub regulacyjne zostały w nich uwzględnione.

1) Wykonawca

www.ecosplendo.pl to sklep internetowy grupy niceshops. Grupa niceshops wyspecjalizowała się w tworzeniu sklepów internetowych i obsłudze logistycznej w zakresie e-commerce w różnych segmentach produktowych. Partnerem umownym jest:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Austria

NIP: ATU63964918
Rejestr handlowy: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

E-mail: polska@ecosplendo.com
Telefon: (+43) 720 303050 5099

(dalej „my” lub „nas”).

Język dostępny dla zamówień, zawierania umów, obsługi klienta i innych informacji w www.ecosplendo.pl to polski.

2) Obowiązywanie i akceptacja niniejszych OWH - B2B

Zawierając jakąkolwiek umowę zakupu z niceshops GmbH, potwierdzasz niniejsze OGH-B2B, wyrażasz na nie zgodę i akceptujesz ich wyłączną ważność.

Wszystkie relacje biznesowe pomiędzy Tobą a nami podlegają wyłącznie niniejszym OWH-B2B w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.ecosplendo.pl lub, w przypadku innych procesów zakupowych, w momencie naszego oferta. Odstępstwa od niniejszych OWH-B2B lub jakiekolwiek sprzeczne z Tobą warunki handlowe lub warunki zakupu nie staną się częścią umowy - nawet w sposób dorozumiany - chyba że wspólnie uzgodniono inaczej na piśmie. To samo dotyczy również sytuacji, w której sprzeciwisz się lub odrzucisz niniejsze OWH B2B z wyprzedzeniem w formie pisemnego zamówienia. Dodatkowo obowiązują nasze postanowienia zawarte w ewentualnych cennikach.

Możemy jednostronnie zmienić niniejsze OWH-B2B w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby wyeliminować późniejsze problemy z równoważnością lub dostosować się do zmienionych warunków prawnych lub technicznych.

3) Dokładność i poufność danych

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie podane przez niego informacje są kompletne i dokładne.

W przypadku zamówień w www.ecosplendo.pl konieczne jest utworzenie konta klienta i wprowadzenie ważnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), aby zweryfikować status przedsiębiorcy. Jeśli nie zostanie podany numer NIP, zamówienie zostanie potraktowane jako transakcja konsumencka dla celów podatkowych.

Klient jest odpowiedzialny i zapewnia, że wszystkie podawane dane są zawsze kompletne i poprawne. Musimy być informowani o wszelkich zmianach w danych, które klient może również zaktualizować na swoim koncie klienta. Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie swoich danych do logowania i ochronę ich przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli klient podejrzewa, że dane do logowania lub inne dane zostały nadużyte przez osoby nieupoważnione, musi nas o tym niezwłocznie poinformować, abyśmy mogli zapobiec przypadkom oszustwa.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kont klientów. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku naruszenia obowiązującego prawa, umów lub naszych zasad.

4) Ceny towarów i koszty wysyłki

Wszystkie ceny produktów podane w www.ecosplendo.pl są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie podatki, ale nie zawierają kosztów wysyłki ani żadnych kosztów montażu lub instalacji. Obowiązują kwoty podane w momencie składania zamówienia.

Od określonej wartości zamówienia klient nie ponosi kosztów dostawy. Więcej informacji o kosztach dostawy można znaleźć tutaj. W przypadku płatności za pobraniem, dostawca usługi dostawy pobiera dodatkową opłatę za usługę (opłata za pobraniem). Opłata zostanie naliczona bezpośrednio przez dostawcę usług dostawy. W innym przypadku, opłata zostanie wliczona do rachunku i będzie na nim wyszczególniona.

Przed złożeniem zamówienia w www.ecosplendo.pl ponownie poinformujemy w podsumowaniu zamówienia o wszystkich cenach i kosztach dostawy związanych z zamówieniem.

W przypadku dostaw poza UE mogą obowiązywać dodatkowe opłaty celne, które będą pobierane bezpośrednio przez odpowiednie organy celne. W przypadku dostaw do następujących krajów wszelkie opłaty celne są już wliczone w nasze ostateczne ceny, co oznacza, że nie będą już naliczane żadne opłaty: Wielka Brytania, Szwajcaria, Liechtenstein.

Czasami możemy zastosować techniczne środki marketingowe w www.ecosplendo.pl, aby zaoferować klientowi spersonalizowane ceny lub rabaty w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W takim przypadku klient zostanie poinformowany o ewentualnej personalizacji każdej oferty.

5) Abonament

Oferujemy abonament niektórych towarów. Zamawiając abonament, klient zleca nam dostarczanie towarów objętych abonamentem w wybranych odstępach czasu (dostawy abonamentowe). Odpowiednie towary i koszty wysyłki zostaną naliczone przy każdej dostawie abonamentowej zgodnie z wybraną przez klienta opcją płatności.

Abonamenty są nieograniczone i nie mają określonego minimalnego cyklu. Mogą zostać anulowane przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Rezygnacji można dokonać za pomocą funkcji „Anuluj abonament tutaj” w stopce strony lub drogą mailową na adres polska@ecosplendo.com. Dostawy abonamentowe, które przygotowaliśmy już przed otrzymaniem odstąpienia przez klienta od umowy, wysyłając również odpowiednie potwierdzenie wysyłki, nadal będą płatne.

Korekta cen: Koszty towarów oraz koszty wysyłki mogą zostać zmniejszone lub zwiększone na poniższych warunkach dla przyszłych dostaw abonamentowych. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen, jeśli dotkną nas podwyżki lub obniżki kosztów wynikające z okoliczności zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Takie okoliczności obejmują w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany kosztów producentów, dostawców, przewoźników, usługodawców zewnętrznych lub podwykonawców, zmiany kosztów produkcji i licencji, zmiany kosztów sprzętu lub oprogramowania, którego potrzebujemy, podwyżki płac oraz ogólne i znaczące zmiany kosztów spowodowane inflacją lub deflacją gospodarczą. Zmiany cen towarów zachodzą tylko w takim zakresie, w jakim zwiększają się lub zmniejszają nasze własne koszty dotyczące określonych towarów.

Klient zostanie poinformowany drogą mailową o nadchodzących zmianach cen towarów objętych abonamentem z odpowiednim wyprzedzeniem przed kolejną dostawą abonamentową. Klient może sprzeciwić się nadchodzącej zmianie cen do końca tego okresu, anulując abonament. W przeciwnym razie ogłoszone zmiany cen zostaną uznane za zaakceptowane przez klienta.

6) Warunki płatności i dostawy

W przypadku zamówień w www.ecosplendo.pl akceptujemy metody płatności wymienione w sklepie internetowym. Zastrzegamy sobie możliwość ustalenia minimalnych wartości zamówienia dla wszystkich zamówień. Płatność jest dokonywana na wskazane przez nas konto. Wszystkie kwoty faktur są należne w momencie zawarcia umowy, chyba że określono inaczej. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek ustawowych za zwłokę. Nasz obowiązek świadczenia usług zostaje zawieszony na czas zwłoki w płatności.

Prawo do potrącenia jest wykluczone. Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty, w tym wszelkich związanych z tym roszczeń dodatkowych. Wszelka (dalsza) sprzedaż, zastawienie itp. towarów przed całkowitą zapłatą wymaga naszej uprzedniej zgody.

www.ecosplendo.pl dostarcza obecnie towar do następujących krajów:Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja.

Dostawa zostanie zrealizowana na wskazany przez klienta adres dostawy lub do punktu odbioru. Jesteśmy uprawnieni do realizacji zamówienia w dostawach częściowych. W takim przypadku ponosimy wszelkie wynikające z tego dodatkowe koszty dostawy.

Szacowany czas dostawy jest przybliżony. Klient zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach dostawy przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia w www.ecosplendo.pl. Jeśli dotrzymanie terminów dostaw nie będzie możliwe z powodu siły wyższej (np. strajki, klęski żywiołowe) lub innych okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy wydłuża się o czas trwania tych zdarzeń. Jeżeli dostawa stanie się niemożliwa z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, obie strony mają prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli przekroczymy przewidywany termin dostawy o trzy tygodnie z powodu okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność, klient może wyznaczyć nam rozsądną prolongatę. Jeśli nie wywiążemy się z umowy w tym okresie prolongaty, klient może odstąpić od umowy.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru firmie kurierskiej. Jeśli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, należy złożyć reklamację u firmy dostawczej

Jeśli klient nie odbierze towaru zgodnie z ustaleniami (zwłoka w odbiorze), mamy prawo do przechowania towaru naliczając opłatę w wysokości 0,1% kwoty faktury brutto za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy lub przekazanie towaru na koszt i ryzyko klienta do depozytu sądowego.

7) Oferta i zawarcie umowy

Wszystkie nasze oferty są niewiążące.

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia w www.ecosplendo.pl, klient ma możliwość sprawdzenia go pod kątem ewentualnych błędów i w razie potrzeby skorygowania, jeśli to konieczne. Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy z nami. Na podany przez klienta adres e-mail (powitanie lub potwierdzenie zamówienia) potwierdzimy otrzymanie jego oferty. To potwierdzenie nie oznacza przyjęcia przez nas oferty klienta. Prosimy sprawdzić poprawność danych zamówienia.

Klient jest związany swoją ofertą przez siedem dni roboczych. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia tej oferty.

Jeśli klient w www.ecosplendo.pl wybrał opcję płatności, która wymaga zapłaty z góry lub powoduje natychmiastowe obciążenie konta klienta, nie wiąże się to z automatycznym przyjęciem przez nas jego oferty. Dzieje się tak dlatego, że chcemy udostępnić klientowi owe opcje płatności w ramach usługi, aczkolwiek przyjęcie oferty może być dla nas niemożliwe, na przykład z powodu problemów z dostawą lub niedostępności towaru. Jeśli nie przyjmiemy oferty klienta, niezwłocznie zwrócimy wpłaconą należność.

Akceptację oferty możemy potwierdzić wysyłając wiadomość drogą mailową (potwierdzenie zamówienia lub wysyłki) lub wysyłając zamówiony towar. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8) Przechowywanie umowy

Treść umowy, tj. OWH-B2B obowiązujące w momencie zawarcia umowy oraz informacje klienta związane z procesem składania zamówienia w www.ecosplendo.pl są przez nas zapisywane. Na podany przez klienta adres e-mail przesyłamy treść umowy, której dotyczy zamówienie.

9) Zwroty

Nie istnieje ustawowe ani umowne prawo do odstąpienia od umowy.

Zwroty, które nie są objęte rękojmią, będą przyjmowane wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie.

(Częściowy) zwrot środków uzależniony jest od stanu zwracanego towaru. Towary przeterminowane lub zepsute nie będą przyjmowane ani wymieniane.

10) Rękojmia i gwarancja

Rękojmia: Obowiązują przepisy ustawowe z następującymi ograniczeniami.

Towar należy sprawdzić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy pod kątem ewentualnych wad, które można zidentyfikować i w razie potrzeby niezwłocznie złożyć reklamację, w przeciwnym razie towar uważa się za zatwierdzony i nie można już dochodzić roszczeń ustawowych. Okres rękojmi na wady niewykrywalne, które wystąpią później, wynosi 1 rok i należy je zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu. Odpowiedni ciężar dowodu przechodzi na klienta 14 dni po dostawie.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru między ustawowymi środkami pomocniczymi dotyczącymi rękojmi, przy czym będziemy dążyć do porozumienia z klientem. Jeśli nasza pierwsza próba porozumienia nie powiedzie się, klient ma prawo do rozwiązania umowy.

Rękojmia za wady spowodowane przez klienta jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności nieprawidłowego zastosowania, nieprawidłowej obsługi lub nieautoryzowanych prób naprawy. Wszelka rękojmia jest wykluczona w przypadku towarów używanych i towarów klasy B. Oznaczone towary używane, w przypadku których gwarancja jest wyłączona, są wyraźnie oferowane jako „używane”, a użytkownik zostanie ponownie poinformowany o tych okolicznościach przed sfinalizowaniem zamówienia w www.ecosplendo.pl. Wada podlegająca rękojmi nie występuje, jeśli towary stają się bezużyteczne w ciągu ich oczekiwanej lub naturalnej trwałości lub żywotności ze względu na ich przeznaczenie. Nie oferujemy rękojmi w przypadku, gdy zdjęcia publikowane w sklepie internetowym nie są identyczne z faktycznie dostarczonym towarem. Odchylenia wymiarów, zawartości, materiałów, wagi lub odcieni kolorów wynikające z produkcji są dopuszczalne w granicach tolerancji przyjętych w branży.

Jeśli klient odsprzedaje towary konsumentom i tym samym zapewnia im ustawową rękojmię, jego roszczenia regresowe wobec nas zależą od powyższych warunków.

Gwarancja: O ile producenci oferowanych przez nas towarów oferują dobrowolne gwarancje, wszelkie wynikające z tego roszczenia należy kierować bezpośrednio do producenta. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w oparciu o gwarancje producenta.

11) Postanowienia o odpowiedzialności

Ponosimy odpowiedzialność tylko za szkody, które my lub nasi zastępcy spowodowaliśmy umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Klient jest odpowiedzialny za ciężar dowodu istnienia rażącego zaniedbania.

O ile jest to prawnie dopuszczalne, odszkodowanie ogranicza się do typowo przewidywalnej szkody. Odszkodowanie za szkody następcze i utracone korzyści jest wykluczone.

Nie dotyczy to odpowiedzialności za obrażenia ciała i roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Obowiązują tutaj przepisy ustawowe.

12) Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności.

13) Klauzula salwatoryjna, prawo umowy i jurysdykcja

Jeżeli poszczególne postanowienia umowy okażą się nieskuteczne lub niewykonalne lub staną się nieskuteczne lub niewykonalne po zawarciu umowy, ważność pozostałej części umowy pozostaje nienaruszona, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

W przypadku każdej umowy zawartej za pośrednictwem www.ecosplendo.pl, jak również innych umów kupna i sprzedaży z niceshops GmbH, zastosowanie ma prawo austriackie, z wyłączeniem konwencji ONZ o sprzedaży i norm referencyjnych międzynarodowego prawa prywatnego, zgodnie z ustaleniami i przyjętymi jako podstawa. Miejscem wykonania jest siedziba firmy niceshops GmbH. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Graz, Austria.